FI EN WWWInsinööri (AMK), Automaatiotekniikka, 240 op


> Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Koneautomaatio > Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Sähköautomaatio

Suuntautumisvaihtoehdot

Automaatiotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat:
- Koneautomaatio
- Sähköautomaatio

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)
Lisäksi Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa ns. kaksoistutkinto saksalaisen Aschaffenburgin ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksoistutkinnon suorittaneet saavat sekä suomalaisen että saksalaisen insinööritutkinnon.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Koulutusohjelman AHOT-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagogiset toimintamallit

Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa.

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Koulutusohjelman kuvaus ja osaamisalueet

Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaaliluolassamme.

Ammatillinen osaamisprofiili

Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainvälisyys tutkinto-ohjelmassa

Kansainvälisyys näkyy koulutusohjelmassamme joka päivä. Vaihto-opiskelijamme elävöittävät käytäväkeskusteluita: kielenä voi olla englanti, saksa, venäjä jne.

Koulutusohjelmamme luennot voivat olla joko suomeksi tai englanniksi riippuen siitä, onko luennoilla mukana ulkomaisia opiskelijoita. Näin opiskelijoiden kielitaito paranee, mikä rohkaisee lähtemään ulkomaille.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa sekä suomalainen että saksalainen insinööritutkinto eli kaksoistutkinto samoilla opinnoilla. Kaksoistutkinnon yhteistyökorkeakoulu Saksassa on Hochschule Aschaffenburg. Kahden vuoden opintojen jälkeen voit päättää, jatkatko opintojasi Seinäjoella (normaali insinööritutkinto), vai pyritkö kolmanneksi lukuvuodeksi Hochschule Aschaffenburgiin (kaksoistutkinto). Neljäs lukuvuosi opiskellaan jälleen omassa korkeakoulussa. Myös työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Ulkomailla opetuskielenä on englanti.

Voit lähteä myös lyhyempään kansainväliseen opiskelijavaihtoon 3-5 kk. Kohdemaita on runsaasti ympäri maailmaa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon.

Opintojen rakenne

Kahden ensimmäisen vuoden aikana luodaan automaatioinsinöörin ammatillista perustaa. Perustan luonnissa on tärkeätä oppia käyttämään insinöörille tärkeitä työkaluja kuten kieliä, matematiikkaa ja fysiikkaa. Samaan aikaan opiskellaan ammatillisia perusaineita kuten automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, ohjelmointia ja mekaniikkaa suuntautumisvaihtoehdosta riippuen. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.

Kolmantena vuotena perehdyt kappale- ja prosessiautomaation ohjausjärjestelmiin (ohjelmoitavat logiikat), sähkö- ja konesuunnitteluun, ohjelmointiin ja robotiikkaan valintasi mukaan. Teet myös todellisia projekteja teollisuuteen (Projektipaja, FramiPro). Kolmantena vuotena voit toteuttaa kaksoistutkinnon opiskelemalla yhden lukuvuoden Saksassa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa.

Kolmannen lukuvuoden maaliskuusta viimeisen lukuvuoden lokakuulle olet ohjatussa harjoittelussa teollisuudessa. Harjoitteluyrityksestä saat yleensä aiheen opinnäytetyötä varten, jonka viimeistelet viimeisen vuoden kevätlukukauden aikana. Kevätlukukaudella suoritat muutamia ammattiaineita, mutta pääasiassa aika on varattu opinnäytetyön tekemiseen.

Suoritusta ja arviointia koskevat säädökset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Aikuisten koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Yhteyshenkilöt

Koulutuspäällikkö

Hannu Reinilä, 040 830 4160, hannu.reinila(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Pia-Mari Riihilahti, 040 830 2355, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi,
Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi

ECTS-/Kv-koordinaattori

Tapio Pihlajaniemi, 040 830 3966, tapio.pihlajaniemi(at)seamk.fi

Lisätietoja

http://www.seamk.fi/automaatiotekniikka