FI EN WWWInsinööri (AMK), Konetekniikka, 240 op


> Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Auto- ja työkonetekniikka > Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Kone- ja tuotantotekniikka

Suuntautumisvaihtoehdot

- Auto- ja työkonetekniikka
- Kone- ja tuotantotekniikka

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-toimijat ovat koulutuspäällikkö, opinto- ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagogiset toimintamallit

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Koulutusohjelman kuvaus ja osaamisalueet

Auto- ja työkonetekniikan sv:

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa muuttaneista teollisuuden aloista. Muutoksia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tähän päivään tultaessa ja tulee edelleen tapahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyttäjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan edelleen kehittymisen ja ammattikunnan arvostuksen säilymisen.


Kone- ja tuotantotekniikan sv:

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.

Ammatillinen osaamisprofiili

Auto- ja koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa sekä erityisesti autoinsinöörillä myös vakuutus- tai katsastusalalta.

Kansainvälisyys tutkinto-ohjelmassa

Tärkeimpiä kansainvälistäviä tapahtumia ovat opiskelijavaihto, vieraskieliset toteutukset yhdessä meille tulevien vaihto-opiskelijoiden kanssa sekä yksikön jokavuotinen kv-viikko.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden suuntautumisalan ylempään amk- tutkintoon

Opintojen rakenne

Koulutukseen sisältyy alan yrityksiin tehtävä ohjattu harjoittelu (30 opintopistettä). Auton ja Koneen opiskelijat ovat mukana yrityslähtöisissä projektiopinnoissa toteuttaen Projektipaja projekteja pienryhmänä sekä Projektiopintojaksolla henkilökohtaisina oppimistehtävinä (27 opintopistettä). Lisäksi ovat vapaasti valittavat opinnot (15 op) ja opinnäytetyö (15 op). Tutkinto-ohjelmalla on vahvat yhteydet Eurooppalaisiin ammattikorkeakouluihin. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.

Opiskelijan on mahdollista osallistua yksikkörajat ylittäviin opintokokonaisuuksiin esimerkiksi FramiPro. Näiden opintojen suorittaminen on mahdollista kolmantena opiskeluvuotena.

Suoritusta ja arviointia koskevat säädökset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päivätoteutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Monimuotototeutuksessa koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Yhteyshenkilöt

Koulutuspäällikkö

Jukka Pajula, 040 830 2396, jukka.pajula(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Heikki Heiskanen, 040 830 4269, heikki.heiskanen(at)seamk.fi

ECTS-/Kv-koordinaattori

Riikka Ala-Sankila, 040 830 2193, riikka.ala-sankila(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

020 124 4903, tekniikka(at)seamk.fi