FI EN WWWInsinööri (AMK), Rakennustekniikka, 240 op


> Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Talonrakennustekniikan rakennesuunnittelu > Katso mitä opintoja koulutus sisältää: Talonrakennustekniikan tuotantotekniikka

Suuntautumisvaihtoehdot

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehtona on

- Talonrakennustekniikka
--- Rakennesuunnittelu
--- Tuotantotekniikka

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-toimijat ovat koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagogiset toimintamallit

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja −käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä sekä projektiopintoja työelämälähtöisten tehtävien parissa.

Koulutusohjelman kuvaus ja osaamisalueet

Rakentaminen on tärkeä osa yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön. Rakennuksista ja ympäristöstä huolehtimaan tarvitaan nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden, ekologian ja kansainvälisen toiminnan taitajia ja soveltajia.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat: rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö, toimitusjohtaja.

Kansainvälisyys tutkinto-ohjelmassa

On mahdollista hakea opiskelemaan eripituisiin vaihtojaksoihin yhteistyökorkeakouluissa. Lisäksi voi osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisen viikon luennoille. Harjoittelu, projektiopinnot ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ulkomailla.

Jatko-opintokelpoisuus

Rakennusalan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on jatko-opintokelpoisuus

Opintojen rakenne

Perusopinnoissa keskitytään insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoissa keskitytään rakennesuunnitteluun, rakennustuotantoon sekä kustannuslaskentaan.

Koulutukseen sisältyy alan yrityksiin tehtävää ohjattua harjoittelua (30 opintopistettä). Lisäksi on projektiopinnot (10 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op) ja opinnäytetyö (15 op). Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmalla on hyvät yhteydet eurooppalaisiin ammattikorkeakouluihin. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää oman tutkinto-ohjelman muiden suuntautumisvaihtoehtojen sekä muiden tutkinto-ohjelmien ja yksiköiden tarjoamia opintojaksoja.

Suoritusta ja arviointia koskevat säädökset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päiväkoulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Monimuotokoulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin.

Yhteyshenkilöt

Koulutuspäällikkö

Marita Viljanmaa, 040 830 2192, marita.viljanmaa(at)seamk.fi

ECTS-/Kv-koordinaattori

Riikka Ala-Sankila, 040 830 2193 , riikka.ala-sankila(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

020 124 4903, tekniikka(at)seamk.fi