FI EN WWWKansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälisyys kuuluu korkeakouluopintoihin ja jokaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Opiskelun aikana perehdytään siihen, millaisia haasteita kansainvälistyminen tuo eri alojen asiantuntijoille sekä miten kansainvälisyyttä voidaan hyödyntää oman alan ja alueen kehityksessä. Koulutuksen aikana opiskelija omaksuu työelämän edellyttämät kansainvälisen toiminnan valmiudet, joita tarvitaan työskenneltäessä ulkomailla tai kansainvälisissä projekteissa, mutta myös työskenneltäessä kotimaassa. Kielitaidon ja kulttuuriosaamisen lisäksi korkeakoulusta valmistuva opiskelija tarvitsee valmiuksia uusimman tutkitun tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen, laaja-alaista näkemystä ja tietoutta yhteiskunnan eri sektoreilta sekä innovatiivisuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja herkkyyttä kohdata erilaisia tilanteita ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Vieraskielinen koulutus

Vieraskielistä koulutusta on tarjolla vuosittain lähes 1200 opintopisteen verran. Opintoja voivat suorittaa SeAMKin kaikki opiskelijat, sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkinto-opiskelijat ja myös lyhyemmällä liikkuvuusjaksolla olevat opiskelijat. Degree Programme in International Business ja Degree Programme in Nursing ovat kokonaan englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia. Myös liiketalouden ylempään amk-tutkintoon johtava Master's Degree Programme in International Business Management toteutetaan englanniksi. Tämän lisäksi on tarjolla useita noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia eri aloilla. Myös vieraskielisiä luennoitsijoita ja opiskelumateriaalia hyödynnetään.

Kaksoistutkintoon johtavien ohjelmien tarjonta lisääntyy vuosittain. Kaksoistutkintoon johtavia yhteistyösopimuksia on yhteensä 15. Liiketalouden sekä tekniikan opiskelijoilla onkin mahdollisuus suorittaa toinen tutkinto ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Vieraan kielen ja kulttuurin opintoja on tarjolla laaja valikoima. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sisältyy pakollisena molempien kotimaisten kielten ja yhden tai kahden vieraan kielen opiskelua. Kieliä on mahdollista opiskella myös vapaasti valittavina opintoina tavoitteena kielitaidon syventäminen tai uuden kielen ja kulttuurin opiskelu. Ulkomaisille opiskelijoille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opintoja ympäri lukuvuoden, yhteistyössä muiden suomen kielen opetusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa.

Liikkuvuus

Verkostoituminen kansainvälisesti ja kansallisesti on kansainvälisen toiminnan edellytys. SeAMKilla on yhteistyökorkeakouluja yli 50 maassa: Euroopassa noin 160 sekä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä, Australiassa ja Afrikassa yhteensä noin 40.

Ulkomaan opiskelu- ja/tai harjoittelujaksoon on mahdollisuus kaikilla SeAMKin opiskelijoilla. Erilaiset ohjelmat (Erasmus+, FIRST, Kiina-ohjelma ym.) ja yhteistyöverkostot antavat opiskelijoille mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Tätä tuetaan myös erilaisin apurahoin. Näistä kerrotaan tarkemmin SeAMKin intranetissä (http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Kansainvalisyys/Opiskelu-ja-harjoittelu-ulkomailla/Opiskelijoiden-liikkuvuusohjelmat-ja-apurahat). Erityisesti kannustetaan lähtemään ns. pitkälle eli vähintään kolme kuukautta kestävälle opiskelu-/harjoittelujaksolle. Opiskelijoista noin joka viides lähtee vuosittain pidempikestoiselle (3-12kk) ulkomaanjaksolle. Lisäksi lyhyemmille intensiivikursseille ja opintomatkoille lähtee yli 200 opiskelijaa vuosittain. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ja englanninkielinen tutkintotodistuksen ohella annettava Diploma Supplement ovat käytössä SeAMKissa. http://ops.seamk.fi/en/?part=si&page=ects

Ulkomaanjaksolle SeAMKiin saapuvien opiskelijoiden määrä on jopa lähtevien opiskelijoiden määrää suurempi. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla orientoivia opintoja ja sosiaalista ohjelmaa koko lukuvuoden ajan. SeAMKin tutor-opiskelijat ja opiskelijakunta SAMO ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, mikä on osa ns. "kotikansainvälistymistä". Orientoivista opinnoista, sosiaalisesta ohjelmasta ja esimerkiksi ystäväperhetoiminnasta löytyy tarkempaa tietoa mm. SeAMKin englanninkielisiltä www-sivuilta.

Kelan opintorahaa, asumislisää ja korotettua opintolainaa on mahdollista saada myös ulkomaanjakson ajalle. Ammattikorkeakoulun vakuutusten lisäksi opiskelija tarvitsee myös oman matkavakuutuksen sekä mahdollisesti muitakin vakuutuksia ulkomailla suoritettavien opintojen ajalle. Ulkomaan opintotuen ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin anomisen sekä sosiaaliturvan tarkistamisen voi tehdä KELAn verkkopalvelussa kela.fi. Ennen matkaa tulee laatia myös rokotussuunnitelma terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Tarkempaa tietoa käytännön järjestelyistä opiskelija saa SeAMKin kv-asioista vastaavilta henkilöiltä omassa yksikössään ja SeAMKin kv-palveluissa sekä intranetistä.

Kansainväliset hankkeet ja kansainväliset konferenssit

SeAMKissa on käynnissä vuosittain yli 20 kansainvälistä tutkimus- ja kehittämishanketta. Opinnäytetyön tekeminen hankkeisiin liittyen on mahdollista kotimaassa tai ulkomailla. Hankkeisiin voi liittyä myös opiskelua tai harjoittelua ulkomailla.

Kansainvälisten konferenssien ja seminaarien isännöinti tukee osaltaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista kasvua ja urakehitystä. Opiskelijat voivat työskennellä erilaisissa SeAMKin ja yhteistyökumppaneiden kansainvälisissä tapahtumissa.

Ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen kansainvälisissä asioissa

Kansainvälisissä asioissa ohjaavat ja neuvovat kv-asioista vastaavat henkilöt kansainvälisen liikkuvuuden palveluissa, yhteistyössä yksiköiden kontaktihenkilöiden, koulutuspäälliköt, opintojaksojen opettajien ja opiskelijatutoreiden kanssa. Tietoa saa lisäksi SeAMKin infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden yhteyshenkilöt:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Tiimiesimies (henkilöstövaihdot ja sopimukset)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Maria Loukola
Suunnittelija (Euroopan ulkopuoliset opiskelijavaihdot)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
maria.loukola(a)seamk.fi

Tiina Välimäki
Suunnittelija (opiskelijavaihdot Suomesta Eurooppaan)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi

Tiina Ojanperä
Suunnitelija (opiskelijavaihdot Euroopasta Suomeen)
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.ojanpera(a)seamk.fi